Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

UPDATE: 6/01/2021. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor BROOX, en voor onze manier van zakendoen die in overeenstemming is met de geldende wetten met betrekking tot privacy, gegevensbescherming en -beveiliging. Lees ons privacy beleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe we de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Door uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen, gaat u akkoord met het gebruik ervan zoals omschreven in dit beleid.

PERSOONSGEGEVENS DIE U VERKIEST TE VERSTREKKEN

Uw persoonsgegevens worden door BROOX BV, FORTBAAN 1, 2870 PUURS-SINT-AMANDS verwerkt, wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een reservatie te maken, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij BrooX daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd. Als u ons uw e-mailadres via het web of resengo meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden), indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven (opt-in nieuwsbrief). Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@broox.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt onze website regelmatig gescand op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden en gebruiken we regelmatig Malware Scanning. Bovendien wordt alle gevoelige informatie die u verstrekt versleuteld. Voor mee info rond onze beveilingingsmethoden kan u contact openemen met info@sinergio.be

KLIKGEDRAG

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan BrooX haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

DE BROOX BV EN ANDERE WEBSITES

Op de website van BrooX treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. BrooX kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

BrooX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. BrooX adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid.

• • •

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

U verricht uw aankoop bij BROOX BV, ondernemingsnummer BE0741654773, gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelingsbekwaam is en met BROOX BV, in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Aanbod: voeding, dranken of diensten van de ondernemer. Ondernemer: BROOX BV, de rechtspersoon die goederen & diensten ter plekke aan de consument aanbiedt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en koper.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website of via offerte.

Artikel 4 – Prijs en betaling

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De totale prijs bestaat uit de prijs van de goederen of diensten.
De betaling dient te geschieden via bancaire overschrijving met de mededelingen zoals vereist op de factuur, dan wel via het betalingsplatform op de website (Belfius Direct Net, KBC, Bankcontact, Sofort Bank….). Eventuele kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de Koper.De betaling via bancaire overschrijving dient door de Ondernemer te worden ontvangen binnen de 3 werkdagen na datum van bestelling.

Artikel 5 – Contractuele wanprestatie

Indien de koper of de ondernemer op een aan hem of haar toerekenbare manier zijn verplichtingen niet nakomt, zal een contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn begroot op 10 % van de waarde van de aangekochte goederen of diensten, met een minimum van 25 euro, zelfs indien er een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst werd gedaan. Tevens zal een rente verschuldigd zijn van 1 % per maand tot wanneer de toerekenbare tekortkoming wordt rechtgezet. Worden in het bijzonder als toerekenbare tekortkomingen beschouwd: o.a. niet betaling van aangekochte, vastgelegde producten of diensten, ook indien het om de huur van een vergaderzaal bedraagt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de goederen en diensten vergankelijk zijn.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten betreffende de facturatie worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na datum van ontvangst van de factuur. Beide klachten dienen op een duidelijke wijze aan de ondernemer te worden bezorgd (aangetekende brief, mail met ontvangstbevestiging, …) Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd zal de koper een gelijkaardig product ontvangen indien beschikbaar. Zo niet wordt het product tegen teruggave vergoed. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken, door te mailen naar info@broox.be.

Artikel 9 – Privacy en cookies

Volgens de pricayregels, terug te vinden op de website www.broox.be, zal ze ondernemer zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en zal ten alle tijden de persoonlijke informatie die de koper verschaft vertrouwelijk behandelen. Als de koper het niet eens is met de manier waarop de gegevens worden verwerkt, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer de koper www.broox.be bezoekt, zullen zowel de ondernemer als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat de koper niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in het winkelmandje zit, welk product als laatste werd bekeken en welke pagina’s werden bezocht.De cookies die de ondernemer inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Indien de koper desondanks het gebruik van cookies niet wenst, kan hij de ontvangst blokkeren in de toolbar van zijn eigen browser.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Ieder geschil naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van de onder gelding van deze voorwaarden gesloten overeenkomst zal kunnen voorgelegd worden aan de in artikel 9 toegelichte ombudsdiensten. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de regels van het Belgische recht en de rechtbanken van de zetel van de ondernemer zijn exclusief bevoegd om geschillen te behartigen.